regulamin sklepu

§ 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym https://kursy.agnieszka-pawlowska.com/, prowadzony jest przez Agnieszkę Pawłowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Pawłowska, firma zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, pod numerem 16850 83525, z siedzibą na 1 South Lodge Circus Road, NW8 9ER London.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców i określa zasady korzystania ze Strony i Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu oraz umów świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę.

§ 2
DEFINICJE

 1. sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą agnieszka pawłowska, zarejestrowana w wielkiej brytanii pod numerem 16850 83525, z siedzibą na 1 south lodge circus road, nw8 9er london.
 2. klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.
 3. konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu na Stronie internetowej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze sklepu.
 5. przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej - osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).
 6. sklep - sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym https://kursy.agnieszka-pawlowska.com/, do którego prowadzi zakładka "sklep" w menu strony.
 7. strona internetowa - serwis internetowy dostępny pod adresem: https://agnieszka-pawlowska.com/
 8. umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu i/lub strony), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron umowy, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. regulamin - niniejszy regulamin sklepu.
 10. zamówienie - oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze sprzedawcą.
 11. konto - konto klienta w sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie.
 12. formularz rejestracji - formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie konta.
 13. formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 14. koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez klienta produkty do zakupu. w koszyku także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 15. produkt - dostępny w asortymencie Sklepu produkt cyfrowy lub usługa świadczona drogą elektroniczną będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
 16. umowa sprzedaży - umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego. przez umowę sprzedaży rozumie się też - stosownie do cech produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3
KONTAKT ZE SKLEPEM

 1. adres sprzedawcy: 1 south lodge circus road, nw8 9er london, uk.
 2. adres e-mail sprzedawcy: kontakt@agnieszka-pawlowska.com
 3. numer telefonu sprzedawcy: +44 (0) 7785 749 897
 4. numer rachunku bankowego sprzedawcy: pl 03 1090 1476 0000 0000 4705 8624
 5. klient może porozumiewać się ze sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. klient może porozumieć się telefonicznie ze sprzedawcą w godzinach: 10:00 – 16:00 w dni robocze.

 

§ 4
ZAGADNIENIA I WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. do korzystania ze sklepu, w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci internet i przeglądarką internetową typu internet explorer, google chrome, mozilla firefox, opera, safari.
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies (opcjonalnie),
  4. w przypadku niektórych produktów (np. szkoleń online, konsultacji) może być wymagane zainstalowanie dodatkowego oprogramowania lub skorzystanie z zewnętrznej aplikacji (np. Zoom lub innych aplikacji do spotkań online), o czym sprzedawca poinformuje klienta przed dokonaniem zakupu, umieszczając tę informację w opisie produktu.
 2. sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną klienta.
 3. sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu strony internetowej, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania, w przypadku której klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie internetowej.
 4. sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić klientowi bezpieczny dostęp do usług, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania konta.
 7. składanie zamówień przez klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.

 

§ 5
USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. sprzedawca za pomocą strony internetowej świadczy usługi drogą elektroniczną.
 2. dostępne są m.in. następujące nieodpłatne usługi elektroniczne:
  1. umożliwienie klientowi przeglądania treści oraz asortymentu na stronie internetowej oraz korzystania z wyszukiwarki treści,
  2. umożliwienie klientowi złożenia zamówienia w sklepie bez rejestracji,
  3. utworzenie i prowadzenie konta w sklepie,
  4. wysyłka newslettera.
 3. umowa o prowadzenie konta w sklepie oraz umowa o wysyłkę newslettera są zawierane na czas nieokreślony i mogą zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. umowę o prowadzenie konta w sklepie można rozwiązać, usuwając konto, a umowę o wysyłkę newslettera poprzez wypisanie się z niego wg instrukcji zawartej w każdym newsletterze lub wysyłając stosowne żądanie do sprzedawcy na adres email podany w §3 regulaminu.
 4. sprzedawca za pośrednictwem strony internetowej udostępnia również odpłatne produkty, będące usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. w przypadku produktów, do których dostęp jest przyznawany na czas ograniczony, sprzedawca świadczy usługę, zapewniając klientowi dostęp do treści cyfrowych, przez czas wskazany w opisie produktu.

§ 6
ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

 1. aby założyć konto w sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji. niezbędne jest podanie następujących danych:
  1. nazwa konta
  2. adres email
  3. hasło
 2. założenie konta w sklepie jest darmowe.
 3. logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.
 4. klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

W celu złożenia Zamówienia należy:

  1. otworzyć stronę sklepu
  2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
  3. zalogować się do konta w sklepie lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;
  4. wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu emial, na który ma nastąpić dostawa produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia,
  5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 9 pkt 4.
  6. kliknąć przycisk “zamawiam i płacę”,

 

§ 8
OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

 1. produkty cyfrowe i usługi są realizowane drogą elektroniczną a z ich dostarczeniem nie wiążą się dla klienta żadne koszty dostawy.
 2. klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. płatność przelewem na konto sprzedawcy
  2. płatność przez system przelewy24.pl
  3. płatność przez system paypal
 3. szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie internetowej i sklepie, w szczególności w formularzu zamówienia.

§ 9
WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. zawarcie umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym zgodnie z § 7 regulaminu.
 2. po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
 3. w przypadku wyboru przez klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. produkt zostanie dostarczony przez sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie.
 5. w przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. początek biegu terminu dostawy produktu do klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego sprzedawcy.

 

§ 10
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. klient, będący konsumentem lub przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze sprzedawcą na odległość, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do:
  1. umowy o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta lub przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej, a wcześniej poinformował go o tym, że tym samym utraci on prawo odstąpienia od umowy,
  2. oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta lub przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. W pozostałych przypadkach konsument lub przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. bieg terminu określonego w ust. 1 w przypadku produktów polegających na dostarczeniu treści cyfrowych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy ze sprzedawcą.
 5. oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail sprzedawcy podane w § 3 lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej sprzedawcy.
 6. oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. w przypadku przesłania oświadczenia przez konsumenta drogą elektroniczną, sprzedawca niezwłocznie prześle konsumentowi na podany przez konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. skutki odstąpienia od umowy:
  1. w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  2. w przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
 9. zwrotu płatności sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 10. konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 11
REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. w przypadku wystąpienia wady zakupionego u sprzedawcy produktu klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 2. reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie w §3 adresy sprzedawcy.
 3. zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane klienta składającego reklamację oraz żądanie klienta w związku z wadą towaru.
 4. sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie klienta uznał za uzasadnione
 5. w przypadku, gdy na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w sklepie.

 

§ 12
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej urzędu ochrony konkurencji i konsumentów
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 13
DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: https://agnieszka-pawlowska.com/polityka-prywatnosci.

 

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek vat).
 3. sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu. o zmianach sprzedawca powiadomi 14 dni przed ich wprowadzeniem. zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w regulaminie.
 4. w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 6. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 27.10.2021 r.

 

Poprzednią wersję regulaminu znajdziesz tutaj.